Foreningens vedtægter

Vedtaget 27. januar 2011 (dog senere konsekvensrettelse af navne samt ændret §9)


Navn og formål

§ 1

Foreningens navn er

KUNSTFORENINGEN GAIA VED REGIONSHOSPITALET VIBORG


§ 2

Foreningens formål er:


a: At formidle kunstglæde og fremme interessen for billedkunst, skulptur o.l.

b: At arrangere skiftende udstillinger i forhallen på Regionshospitalet Viborg

c: At indkøbe kunstværker til bortlodning mellem medlemmerne


Medlemmer

§ 3

Som medlem kan optages enhver, der er ansat ved Hospitalsenheden Midt.

Bestyrelsen kan herudover tage stilling til konkrete anmodninger om at blive optaget eller fortsætte som medlem.


a: Udmeldelse

Udmeldelse af foreningen kan ske med 1 måneds varsel til den 1. i måneden. Udmeldelse sker skriftligt til bestyrelsen. Ved udmeldelse har medlemmerne intet økonomisk krav på foreningen.


b: Forhold vedr. orlov

Ved orlov fra Hospitalsenheden Midt foretages ikke mere nogen trækning over lønnen af kontingent til GAIA.

Ønsker medlemmet at fortsætte som aktivt medlem i foreningen skal dette meddeles kassereren eller et andet bestyrelsesmedlem.

Medlemmet skal selv sørge for indbetaling af kontingent.

Man kan være hvilende - ikke betalende - medlem af foreningen under orlov i max. 1 år.

Som hvilende medlem har man ikke nogen udtrækningsret. Der fortabes eller optjenes ikke lodder i perioden.


Økonomi

§ 4

Kontingentets størrelse besluttes ved den årlige generalforsamling. For at kunne deltage i den årlige lodtrækning skal der være betalt kontingent for mindst 6 måneder fra 1. juli at regne.

Foreningens midler anbringes i pengeinstitut, og kassereren kan sammen med formanden eller befuldmægtiget medlem af bestyrelsen disponere over disse i henhold til foreningens formålsparagraf.

Regnskabsåret er fra 1.1. til 31.12. og regnskabet revideres inden generalforsamlingen af den valgte revisor.


Bestyrelsen

§ 5

Bestyrelsen består af 8 medlemmer. På hvert års generalforsamling afgår 4 medlemmer.

Generalforsamlingen vælger endvidere en suppleant til bestyrelsen, revisor og revisorsuppleant.


§ 6

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer - herunder formanden eller næstformanden - er tilstede.


§ 7

Bestyrelsen varetager opgaver til sikring af foreningens formål. Kunstkøbene skal foretages således, at der gennemsnitlig vil være 1 kunstværk pr medlem hvert 3. - 4. år. Bestyrelsen fastlægger forretningsorden. Der føres protokol over bestyrelsens beslutninger.


Generalforsamling

§ 8

Generalforsamlingen afholdes i januar måned og varsles senest 14 dage forud ved skriftlig meddelelse til medlemmerne samt opslag på foreningen hjemmeside.


§ 9

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal som minimum indeholde:


1: Valg af dirigent

2: Formandens beretning

3: Regnskabet

4: Forslag, herunder forslag til kontingentets størrelse

5: Valg

6: Eventuelt

7: Bortlodning af kunstværker


§ 10

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være indleveret skriftligt til bestyrelsen inden den 15. december.


§ 11

På generalforsamlingen træffes beslutninger ved simpelt stemmeflertal - undtaget vedtægtsændringer, jfr § 14


§ 12

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med mindst 14 dages varsel efter bestyrelsens ønske eller når mindst 1/4 af medlemmerne fremsætter begæring herom.


§ 13

Der føres protokol over generalforsamlingens beslutninger


§ 14

Ved vedtægtsændringer kræves, at 2/3 af de tilstedeværende stemmer for ændringsforslaget


Lodtrækning

§ 15

Hvert af foreningens medlemmer deltager i den årlige lodtrækning i januar måned - jfr dog § 4 - efter følgende regler:


a: Hvert medlem deltager med et antal lodder, der svarer til 1 lod pr halve år den pågældende har været medlem. Hver gang der opnås gevinst, fradrages fra 1 til 6 lodder afhængigt af, hvor mange lodder den udtrukne har.

b: Medlemmerne vælger mellem de indkøbte kunstværker i den rækkefølge, de er udtrukket

c: Der kan kun vindes 1 gevinst pr medlem pr. år.

d: Et medlem, der ikke ønsker at modtage en gevinst, kan bevare sit antal lodder ved næste lodtrækning. Der udtrækkes derfor årligt et antal lodder, der overstiger antallet af gevinster.

e: Medlemmer kan lade sig repræsentere ved en skriftlig fuldmagt til et andet medlem i forbindelse med lodtrækningen.


Foreningens opløsning

§ 16

Beslutning om foreningens opløsning træffes af en generalforsamling efter de regler, der gælder for vedtægtsændringer. Generalforsamlingen træffer beslutninger om afviklingen, idet et eventuelt overskud skal anvendes i overensstemmelse med foreningens formål.Nr. 52


Trompet spiller

Akryl på lærred


50 x 60 cm.

Vedtægter for GAIA

Kunstforeningen GAIA, Regionshospitalet Viborg